Termeni si conditii

Prezentare generala

Proprietarul prezentei pagini web (in continuare: site) si detinatorul apartamentelor este societatea comerciala HRA SCHWARTZ SERVICE SRL, inmatriculata la ORC Cluj sub nr. J12/3135/2011, avand CUI RO 29481557, cu sediul in Cluj-Napoca str. Rasaritului 15/1, reprezentata de Hathazi Roxana, in calitate de administrator.

Date de contact: receptive@pensiuneaschwartz.ro

Nr. telefon: +40 752 110 193

Prin prezentul site, HRA SCHWARTZ SERVICE SRL faciliteaza cazarea la pensiune de 3 stele.

Accesarea acestui site (vizitarea, respectiv folosirea serviciilor oferite) reprezinta un acord de vointa legal intre HRA Schwartz Service SRL si consumator, ce implica acceptarea neconditionata a prezentelor termeni si conditii. Pentru cele de mai sus, Va recomandam sa cititi cu atentie prezentele norme, iar in caz de nelamuriri sa ne contactati la receptive@pensiuneaschwartz.ro

HRA SCHWARTZ SERVICE SRL isi rezerva dreptul de a modifica aceste prevederi fara o notificare. Cea mai recenta versiune poate fi gasita intodeauna accesand aceasta pagina, numita “Termeni si conditii”. In situatia in care intervin noi termeni si conditii neacceptabile de Dvs., va solicitam sa nu mai accesati prezentul site si serviciile oferite.

Norme specifice

In caz de rezervare prin prezentul site, HRA SCHWARTZ SERVICE SRL se obliga sa predea camerele alese pentru perioada determinata, cu toate facilitatile prezentate in oferta, cu toate instalatiile, serviciile si electrocasnicele functionale, apartamentele fiind curate si cu asternuturile/prosoapele schimbate. In situatia rezervarii pe un termen mai lung, asternuturile/prosoapele se schimba din 3 in 3 zile, cu igienizarea apartamentului.

Pretul afisat pe site este un pret ferm si reprezinta pretul total al serviciilor cu toate taxele incluse. Sejurul de o noapte se taxeaza suplimentar cu o taxa suplimentara de curatenie de 10 euro/apartament.

Plata serviciilor mentionate mai sus se poate efectua prin transfer bancar in contul: RO 03 BTRL 0670 1202 J321 90XX deschis la BANCA TRANSILVANIA si/sau in numerar la receptie in momentul predarii apartamentului.

Cursul de schimb aplicat este cursul de schimb interbancar BNR valabil din data platii. Plata se poate efectua prin lei (ron).

Prin parcurgerea procedurii de rezervare, consumatorul recunoaşte în mod explicit ca aceasta comanda este ferma si implica o obligatie de a plata.

S.C. HRA SCHWARTZ SERVICE SRL percepe un avans de 50% din valoarea totala a rezervarii pentru confirmarea acesteia.

In cazul anularii unei rezervari inainte cu minimum 5 zile calendaristice, se restituie integral intreaga suma achitata cu titlu de avans, in caz contrar aceasta sume se retine de catre HRA SCHWARTZ SERVICE SRL.

Pentru confirmarea rezervarii, HRA SCHWARTZ SERVICE SRL trimite intr-un termen rezonabil un e-mail de confirmare cu principalele caracteristici ale serviciilor si informatiile utile necesare cazarii, pretul total al serviciilor cu toate taxele incluse si modalitatea de plata, iar in caz de plata si confirmarea platii.

Procedura de „Check in” este posibila intre orele 14:00 – 23:00, peste acest program se ofera posibilitatea de “late Check-in” contra unei taxe suplimentare de 10 euro.

Procedura de „Check out” trebuie efectuata inainte de ora 11:00, depasirea acestei ore se taxeaza suplimentar cu o noua zi de cazare.

In caz de disponibilitate si cu informarea prealabila a administratorului, este permis solicitarea unui „late check out” cu 2-4 ore contra unei taxe suplimentare de 15 euro/camera.

Rezervarea se refera la numarul de persoane mentionate in procedura de rezervare, depasirea acestui numar este interzisa. In cazul in care numarul de rezervare este mai mare decat numarul oaspetilor prezenti, nu exista procedura de ramburs.

Pentru orice alt tip de eveniment si in principal de petreceri, consumatorul isi asuma intreaga responsabilitate legala.

Va rugam sa folositi aparatura audio-video la un nivel de sonorizare prin care nu se tulbura linistea locatarilor, in special intre orele 22,00-8,00 si 13,00-14,00. Totodata va atentionam ca producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma se sanctioneaza de Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice cu amenda de la 200 lei la 1.500 lei.

Atat in locuinta (fiind un spatiu inchis), cat si in spatiile comune (de ex. casa scarii, etc.) fumatul este interzis. Este permis fumatul pe terasele sau balcoanele camerelor care detin o astfel de facilitate.

Cu un acord prealabil din partea HRA SCHWARTZ SERVICE SRL, se pot introduce in camere animale de companie de mici dimensiuni.

Va rugam sa folositi utilitatile (curent, gaz, apa) fara risipa si sa utilizati apartamentul, instalatiile, serviciile si electrocasnicele in deplina siguranta si fara a produce pagube si sa predati camerele in starea in care le-ati preluat. Pentru eventualele daune raspunderea revine consumatorului.

Va dorim un sejur placut!

General Presentation

The owner of this web page (hereinafter: site) and the owner of the apartments is the commercial company HRA Schwartz Service SRL, registered with Cluj Trade Register under no. J12/3135/2011, Taxpayer Identification Number RO 29481557, with registered office in Cluj-Napoca 15 Rasaritului, represented by Hathazi Roxana Adriana, acting as Director.

Contact details: receptive@pensiuneaschwartz.ro

Phone: +40 752 110 193

Through this site, HRA Schwartz Service SRL facilitates accommodation in pension rooms.

Accessing this site (visiting or using the services offered) represents a legal agreement between HRA Schwartz Service SRL and the consumer, which implies the unconditional acceptance of these terms and conditions. For the above, we recommend that you carefully read these guidelines and, in case of doubt, please contact us at receptive@pensiuneaschwartz.ro

HRA Schwartz Service SRL reserves the right to amend these provisions without notice. The latest version can always be found on this page, called “Terms and Conditions”. In the event of any unacceptable terms and conditions, we ask you not to access this site and the services provided.

Specific Rules

In case of booking through this site, HRA Schwartz Service SRL undertakes to hand over the rooms chosen for the specified period, with all the facilities presented in the offer, with all the amenities, services and functional appliances, the rooms are clean and with changed bedding / towels. In case of booking for a longer term, the bedding / towels will be replaced every 3 days, and the room will be sanitized.

The price displayed on the site is a firm price and represents the total price of the services with all taxes included. One night stay is additionally charged with an additional cleaning fee of 10 euro / apartment.

Payment of the above-mentioned services may be made by bank transfer to the account: RO 03 BTRL 0670 1202 J321 90XX opened at Banca Transilvania or in cash to the designated person from HRA Schwartz Service SRL for the delivery of the apartment upon its handing over.

The exchange rate applied is the National Bank of Romania interbank exchange rate valid on the payment date. Payment can be made through Lei (RON) or Euro (EUR).

By completing the booking procedure, the consumer explicitly acknowledges that this order is firm and involves an obligation to pay.

In order to confirm the reservation, HRA Schwartz Service SRL sends a confirmation email within a reasonable time with the main characteristics of the services and useful information necessary for accommodation, the total price of the services with all taxes included and the payment method, and in case of payment, the confirmation payment.

The “Check-in” procedure is possible between 2 P.M. and 11 P.M., and a “late Check-in” is available for an additional 10 euro / room.

The “Check-out” procedure must be done before 11 A.M., the exceeding of this hour is additionally charged with a new day of accommodation.

In case of availability and with prior notification of the Director, it is possible to request a “late check-out” with 2-4 hours for an additional fee of 15 euro / apartment.

Reservation refers to the number of people mentioned in the booking procedure, exceeding this number is forbidden. If the booking number is higher than the number of guests present, there is no refund procedure.

The apartments provided have a residence purpose, so they can be used exclusively for this purpose. The consumer assumes full legal responsibility for any other type of event and mainly parties.

Please use audio-video equipment at a sound level that does not disturb the silence of the tenants, especially between 10 p.m. – 8 a.m. and 1 p.m. – 2 p.m. At the same time, we draw your attention that making noise with any apparatus or object or shouting or creating a disturbance is sanctioned by Law 61/1991 for sanctioning the offenses of violation of norms of social cohabitation, order and public peace with a fine from 200 lei to 1,500 lei.

Smoking is forbidden both in the residence (being a closed space) and the common spaces (e.g. stairwell, etc.). Smoking is allowed on the terraces or balconies of the apartments that have such a facility.

Small pets can be introduced into the apartments with a prior agreement from HRA Schwartz Service SRL.

Please use the utilities (electricity, gas, water) without waste and use the apartment, facilities, services and appliances safely and without causing damages thereof, and hand over the apartment in the state you have taken it over. For any damage, the responsibility lies with the consumer.

Have a nice stay!